Báo TBN tiết lộ lời Ronaldo: “Tôi không học hành, nhưng không ngu và không tin ai cả!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *